top of page
Brygge Polarfeed 6.jpg

Etikk og ansvarlighet

Polarfeed skal drive sine forretninger etter tydelige etiske standarder som er forankret i ledelsen og integrert i bedriftskulturen. Arbeidet for å sikre og evaluere ansvarlighet er kontinuerlig, og omfatter vårt eget selskap, så vel som våre leverandører og forretningspartnere.

Vårt etiske rammeverk består av tre grunnpilarer:

1. Menneskerettighetene er en viktig del av verdigrunnlaget til Polarfeed og påvirker hvordan vi behandler våre ansatte og tar vare på miljøet. Dette inkluderer retten til arbeid, retten til en anstendig lønn og arbeidsforhold, og retten til å organisere seg i fagforeninger.

2. Overholdelse av de til enhver tid gjeldende nasjonale og internasjonale lover og forskrifter.

3. Våre egne definerte krav, rutiner og prosesser som skal sikre ansvarlig forretningsdrift i våre egne selskaper og stille krav til det samme hos våre leverandører og forretningspartnere.

Som en del av Nordly-konsernet er Polarfeeds arbeid for å sikre ansvarlig forretningsdrift forankret i konsernpolicyer, som nå er oppdatert med tanke på krav og intensjoner i Åpenhetsloven samt OECDs retningslinjer for aktsomhetsvurderinger for flernasjonale selskaper. Disse danner et overordnet rammeverk for våre egne retningslinjer og policyer.

 

Verdikjeden

Polarfeed sitt ansvar ender ikke med vårt eget selskap. Som del av en større verdikjede forplikter vi også våre leverandører og forretningspartnere til å etterleve våre standarder for ansvarlig næringsliv gjennom en prekvalifisering. Kontrakter krever overholdelse og signering av vår Supplier Code of Conduct.

Åpenhetsloven

Polarfeed er omfattet av den nye Åpenhetsloven. Les hvordan vi jobber for å utfylle forpliktelsene etter loven her, og se vår redegjørelse etter gjennomført aktsomhetsvurdering i 2023.

Relevante godkjenninger og sertifiseringer

bottom of page